PROTEIN S-100

S100 protein spada u grupu regulatornih proteina kojih ima najviše u stanicama centralnog nervnog sistema te u stanicama melanoma. Koristi se kao pomoć pri dijagnostici, praćenju razvitka bolesti te uspješnosti terapije.

Iako je prisutan i kod ganglioma najviše se koristi za dijagnostiku melanoma, jer S100 ima dosta u melanocitima.

Nađena je pozitivna korelacija sa stadijem bolesti, a koncentracije S100 u serumu su također u korelaciji s brojem zahvaćenih organa, prisustvom metastaza u jetri ili kostima i odgovorom na kemo ili imunoterapiju. Povišene koncentracije u perifernoj krvi su specifične i osetljive za progresiju tumora.

Referentne vrednosti za odrasle:

   <0.105 ug/L

 

PRIPREMA: Nije potrebna nikakva posebna priprema pacijenta za ovu analizu.

CIJENA: 100,00 KM

Prepustite laboratorijske pretrage i analizu Vašeg zdravlja i zdravlja vaših najbližih timu iskusnih i pouzdanih stručnjaka.
IZABERI LABORATORIJSKU ANALIZU